Regelgeving-minidrones

Het is 1 juli 2016 en dat betekent dat vandaag de minidrone-regeling van kracht wordt, die het beroepsmatig gebruik van drones onder de 4 kg een stuk laagdrempeliger maakt. Onder zowel aankomende als bestaande dronebedrijven leven er echter veel vragen over de nieuwe regeling en het ROC-light. Brancheorganisatie DARPAS organiseerde daarom een informatiebijeenkomst, waar de regeling nader werd toegelicht. In dit verslag lees je de antwoorden op de meeste vragen die tijdens de bijeenkomst gesteld werden.

Momenteel zijn er in Nederland volgens DARPAS zo’n 200 bedrijven actief op het gebied van drone-dienstverlening zoals luchtfotografie, inspecties en landbouwtoepassingen. Daarvan vliegen er slechts zo’n 70 operators legaal, dat wil zeggen: werkend met luchtwaardige toestellen en gebrevetteerde piloten, verzekerd voor schade aan derden, en opererend onder een zogenaamde RPAS Operator Certificate, het zogenaamde ROC. Deze bedrijven dienen ook te beschikken over een Operationals Manual, waarin alle procedures en de organisatie worden beschreven. Al met al een investering van ruim 10.000 euro, en dat is meteen de reden waarom er nog maar zo weinig bedrijven op de officiële manier gebruik maken van drones.

Minidrone-regeling
De ontwikkelingen gaan echter hard en drones zijn onderhand gemeengoed aan het worden. Om kleinere bedrijven ook in staat te stellen om beroepsmatig gebruik te maken van lichte drones (onder de 4 kg) is er nu de minidrone-regeling. Heel in het kort behelst deze regeling de invoering van het zogenaamde ROC-light, een ontheffing die verkregen kan worden na het behalen van een theorie-examen. Het zogenaamde bewijs van bevoegdheid wordt afgegeven indien men op deze manier kan aantonen theoretisch bekwaam te zijn om een drone te bedienen.

Vervolgens kan men met toestellen die maximaal 4 kg wegen vliegen tot een maximale hoogte van 50 meter (40 meter in laagvlieggebieden), maximaal 100 meter horizontaal verwijderd van de bestuurder, alleen overdag en in het zicht (VLOS), en 50 meter afstand houdend van industriegebieden, aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten, kunstwerken, wegen, voertuigen en vaartuigen. Uiteraard mag er niet met een minidrone gevlogen worden in de buurt van vliegvelden of in nofly-zones en in CTRs.

De nieuwe regeling roept echter veel vragen op. De Dutch Association for Remotely Piloted Aircraft Systems (DARPAS) nam daarom het initiatief om een informatiebijeenkomst te organiseren, waar door vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de politie toelichting op de nieuwe regeling werd gegeven. De belangrijkste vragen die tijdens de sessie behandeld werden zijn hieronder weergegeven.

Veel belangstelling voor de minidrone informatiebijeenkomst

Veel belangstelling voor de minidrone informatiebijeenkomst

Moet het toestel ingeschreven zijn in het luchtvaartregister?
De toestellen waarmee men beroepsmatig wil vliegen moeten ingeschreven zijn in het luchtvaartregister, resulterend in een bewijs van inschrijving (BvI). Hoe die inschrijving in zijn werk gaat lees je binnenkort op Dronewatch. Er hoeft geen toestelkeuring uitgevoerd te worden, hiervoor wordt onder het ROC-light een ontheffing afgegeven. Ook de verplichting om een geluidverklaring te hebben vervalt middels een ontheffing. De verplichte PH-registratie is gekoppeld aan het toestel, dus niet aan de bestuurder ervan. Ieder afzonderlijk toestel moet dus ingeschreven worden, ook als deze door dezelfde persoon bediend wordt.

Moeten er nog NOTAMs aangevraagd worden voor vluchten onder de ROC-light regeling?
Er hoeven voor het uitvoeren van vluchten geen NOTAMs aangevraagd te worden, zoals bij operaties onder de volledige ROC wel het geval is. Ook houders van het volledige ROC hoeven geen NOTAM aan te vragen of de burgemeester van de gemeente waar de vlucht plaatsvindt te informeren, als de vlucht wordt uitgevoerd binnen de voorwaarden van de minidrone-regeling.

Moeten bestaande ROC-houders een ROC-light aanvragen als ze willen vliegen onder de minidrone-regeling?
Bestaande ROC houders hoeven niet ook nog eens het ROC-light aan te vragen. Wie als ROC-houder vluchten uitvoert onder de ROC-light regeling hoeft zich niet aan het eigen handboek te houden.

Waar zijn de formulieren voor de aanvraag van het BvI en het ROC-light te vinden?
Alle formulieren voor de aanvraag van het ROC-light, het BvI, de ontheffing S-BvL, en de ontheffing RPA-L zijn te vinden op de pagina Luchtvaart – RPAS – dronevliegers op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Moeten piloten met een vliegbrevet voor bemande luchtvaart ook examen doen?
Bestaande luchtvaartbrevetten voldoen ook om een ROC-light aan te vragen. Piloten van bemande toestellen hoeven dus geen examen te doen. Ook het theoretisch onderdeel van de bestaande opleiding tot dronepiloot (RPA-L) volstaat voor de aanvraag van een ROC-light. Je leest in dit artikel meer over deze theorieopleiding, zoals deze in Nederland wordt gegeven door het NLR.

Moet er tijdens de aanvraag van het ROC-light een toestelverzekering overlegd kunnen worden?
Met betrekking tot de verplichte toestelverzekering: er is vanuit het ministerie nog overleg met het Verbond van Verzekeraars gaande over de vraag of een toestel in verzekering genomen kan worden als er nog geen ROC-light overlegd kan worden, en of men een verzekeringsbewijs moet kunnen overleggen bij de aanvraag van een ROC-light. Momenteel is er dus nog sprake van een kip-ei situatie. Binnenkort besteden we meer aandacht aan deze verplichte toestelverzekering.

Mag je in je eentje opereren onder de ROC-light?
Onder de ROC-light kan men ook als ‘eenpersoonsteam’ vliegen: er is dus geen sprake van een verplichte observer of payload operator. Je kunt dus bijvoorbeeld prima in je eentje met een Phantom of een Typhoon commercieel foto’s gaan maken, mits je oogcontact houdt met het toestel (VLOS) en niet alleen maar op de FPV-monitor kijkt.

Mag je met een drone vliegen boven je eigen huis?
Wat betreft het vliegen boven je eigen huis (bijvoorbeeld om te kijken hoe de dakpannen erbij liggen): volgens de minidrone-regeling moet je 50 meter (horizontaal) afstand houden van aaneengesloten bebouwing. Dat betekent dat je, als je in een vrijstaand huis woont, in principe wel beroepsmatig boven je eigen huis (of dat van een ander, mits je geen inbreuk maakt op de privacy) mag vliegen.

Hoe zit het met het vliegen boven Natura 2000-gebieden?
De minidrone-regeling zegt verder niets over het vliegen in of over Natura 2000 gebieden. Dit is niet iets waar de afdeling luchtvaart van het ministerie van I&M over gaat. Aan te raden is om voor het vliegen boven een natuurgebied contact op te nemen met de beheerder ervan. Vliegen tijdens het broedseizoen kan bijvoorbeeld verboden worden.

Wat is de doorlooptijd van een ROC-light aanvraag?
Vanuit de Inspectie Leefomgeving&Transport (ILT) wordt er verder geen inhoudelijke check gedaan op de aanvragen die binnenkomen. Er wordt alleen gekeken of de verplichte documenten overhandigd kunnen worden, en of de betaling voor de aanvraag binnen is. Daardoor zouden aanvragen sneller moeten kunnen verlopen dan aanvragen voor de reguliere ROCs, waarvan de afhandeling soms maanden in beslag kunnen nemen. Houd rekening met een paar weken doorlooptijd.

Is het mogelijk om recreatief te vliegen met een bedrijfstoestel?
Ja, het is mogelijk om met een bedrijfstoestel (welke per definitie voorzien is van een brandplaatje met de PH-registratie en de contactgegevens van de verantwoordelijke operator) ook recreatief te vliegen.

Hoe wordt er gehandhaafd op de hoogte- en afstandslimieten?
Er bestaan verrekijkers die in staat zijn om hoogte en afstand te meten. Op basis van dergelijke metingen en berekeningen kan er gehandhaafd worden. Nog niet alle politieagenten beschikken echter over zo’n kijker. Dan wordt er op basis van visuele waarnemingen gewerkt, waarbij er uiteraard niet op de meter nauwkeurig wordt gekeken, meer naar het totaalplaatje. Intern is er een tabel beschikbaar gesteld die politieagenten op straat kunnen opvragen, die de regels voor amateurs en professionals overzichtelijk maakt. Het kan zijn dat het toestel tijdens een totstandhouding in beslag wordt genomen, om extra bewijsmateriaal te vergaren.

Wat wordt er verstaan onder ‘mensenmenigte’?
Alhoewel dit niet specifiek over de minidrone-regeling gaat, is dit wel een vraag die vaak gesteld wordt als het gaat om het beroepsmatig vliegen met drones. Wat precies een ‘mensenmenigte’ is, wordt echter niet gedefinieerd in de regelgeving. Het is volgens de politie dan ook een situatie-afhankelijk begrip. Het gaat om de veiligheid van de mensen op de grond, en als er een ongeluk plaatsvindt dat voorkomen had kunnen worden, dan zal de politie de geconstateerde omstandigheden meenemen in een eventuele uitleg naar de rechtbank.

Wie gaat het theorie-examen afnemen, en vanaf wanneer kan men examen doen?
Het theorie-examen zal afgenomen gaan worden door het KEI, het examineringsinstituut van de KNVvL. De data waarop de examens afgenomen worden zullen worden aangekondigd op de websites van de KNVvL en DARPAS. Ook is het mogelijk dat een vertegenwoordiger van het KEI of DARPAS bij een opleidingsinstituut een examen komt afnemen, mits er sprake is van een minimaal aantal deelnemers. Het examen bestaat uit multiple choice-vragen, waarvan minstens 80% goed beantwoord moet worden. De eerste examens zullen ‘medio september’ worden afgenomen.

Mag je vliegen boven gebieden waarvoor de eigenaar een droneverbod heeft ingesteld?
De beheerder van een terrein of gebouw heeft in principe niets te zeggen over het luchtruim boven zijn of haar eigendom. Men mag dus gewoon vliegen bij bijvoorbeeld Kinderdijk of de kasteelruïne bij Santpoort, mits men zich aan de geldende regels houdt zoals die gelden voor recreatieve en professionele dronevliegers.

Hoe komt het kostenplaatje eruit te zien?
De kosten voor het bewijs van inschrijving (BvI) bedragen 73,- euro, en de aanvraag van het ROC-light gaat 256,- euro kosten. De verplichte verzekering kan onder andere afgesloten via DARPAS en kost 350,- euro per jaar (excl. assurantiebelastingen). De kosten voor de (niet verplichte) opleiding zijn niet te geven, want er zijn nog geen officiële minidrone-opleiders. In theorie kan men middels zelfstudie de theorie tot zich nemen, alleen zijn er nog geen boeken of syllabi beschikbaar waarin alle theorie uiteengezet wordt. Ook de kosten voor het examen zijn nog niet bekend. Er kan zelfs niet gezegd worden binnen welke range de kosten voor het examen zullen vallen. Houd rekening met een kostenplaatje van rond de 500 euro, het opleidingstraject niet meegenomen.

Hoe zit het met toestellen die minder dan 1 kg wegen (de zogenaamde microdrones)?
Voor RPAS die minder wegen dan 1 kg (in deze regeling aangeduid als ‘microdrones’) gelden dezelfde eisen en voorwaarden als voor het gebruik van toestellen tot 4 kg, alleen hoeft voor de aanvraag van het ROC-light geen theorie-examen gedaan te worden.

Hoe gaat de toekomst er qua regelgeving uitzien voor (professionele) dronevliegers?
In de toekomst zal alle regelgeving voor het vliegen met drones gaan vallen onder Europese richtlijnen. Het Europese agentschap EASA is momenteel bezig om deze Europese regelgeving op te stellen. Veiligheid van de operatie staat daarbij voorop: daaronder valt het opleiden van piloten, het opleggen van minimale producteisen aan fabrikanten van drones, eisen ten aanzien van vluchtvoorbereiding, et cetera. Deze regelgeving zal in de loop van 2018-2019 ingevoerd worden. Meer hierover lees je in dit artikel.

Wil je beroepsmatig in de weer met minidrones voor het maken van foto’s of video’s? Dan is het boek ‘Dronefotografie‘ een goede investering. Het boek helpt je op weg met de aanschaf van een geschikte drone en biedt aanwijzingen voor de eerste keer vliegen en het maken van goede luchtopnamen. Wie het boek goed doorleest zal veel vragen van het examen al goed kunnen beantwoorden!

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Dronewatch